Projekt 12181 Avslutat Bygginnovationen Fas 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bygginnovationen är ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stärka den svenska byggnäringens konkurrenskraft såväl på den internationella marknaden som på den svenska marknaden genom att fokusera på förbättrad effektivitet. Ett transparent system skall utvecklas som möjliggör jämförelser i prestanda och pris samt kopplat till ett tidsperspektiv.
Programmet skall identifiera prioriterade frågeställningar och forskningsområden på kort och lång sikt för svensk byggindustri kopplat till implementering av resultaten. Vidare skall hållbara och stabila samarbetsformer utvecklas mellan byggnäring och akademien i samverkan med programmet Sveriges Bygguniversitet.
Föreliggande projekt avsåg det ena (hus) av de parallella huvudområdena hus och anläggning och omfattar mobilisering, ledning och koordinering av analysgrupper, avrapporteringar och samordning med Sveriges Bygguniversitet.

Slutredovisningen utgörs av bilagorna E och F till slutrapporten för Bygginnovation (SBUF 12080). Bilaga E avser rapportering från "Analysgrupp Flerbostadshus", Mats Öberg, NCC (34 sidor). Bilaga F avser rapportering från "Analysgrupp Kontorshus", Mats Öberg, NCC (35 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare