Projekt 13327 Avslutat Uppföljning av värmeutveckling hos Anläggningscement FA

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avsikten med projektet är att dokumentera temperaturutvecklingen i grova konstruktioner där det nya cementet Anläggningscement FA, CEM II/A-V 42,5 N – MH/LA/NSR, används.
Syftet och målsättningen med projektet är erhålla en jämförelse mellan beräknad och uppmätt temperaturutveckling för att på så sätt verifiera framtagna materialparametrar för beräkningsverktyg så som till exempel Produktionsplanering betong.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Uppföljning av värmeutveckling hos Anläggningscement FA”, Ingemar Löfgren och Oskar Esping, bägge Thomas Concrete Group (23 sidor).

Projektansvarig
  • Thomas Betong AB
Projektledare