Projekt 5059 Avslutat EDI Bygg - byggentreprenörens administrativa processer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Förändrade och förenklade administrativa rutiner kombinerade med ett effektivt datorstöd leder till vinster i företagen genom att informationen blir färskare och mer relevant som beslutsunderlag. Syftet har varit att identifiera och analysera de administrativa processerna med tillhörande informationsmängder hos byggentreprenörerna för att förstå hur processerna är uppbyggda, hur de fungerar och hur de samverkar.

Med bidrag från SBUF har dåvarande Siab AB, NCC AB och Svensk Byggtjänst genomfört projektet. En bredare sammansatt referensgrupp har följt arbetet. I projektet har utvecklats IT 96-metoden för analys och beskrivning av administrativa processer.

Varje process beskrivs systematiskt och enhetligt med
- en översikt över sambanden mellan processer och information
- ett flödesschema
- en beskrivning i ord.

Metoden förenklar
- utformningen av interna och externa informationsgränssnitt vid elektronisk handel
- dokumenthantering med flera aktörer
- uppbyggnad och analys av databaser.

Vad gäller byggvarukoder föreslås att byggvaror huvudindelas i
1. Inbyggnadsvaror (grundas på europeisk EPIC-kod)
2. Maskiner, byggplatsutrustning
3. Redskap, verktyg
4. Kläder, skyddsutrustning
5. Förbrukningsvaror

I rapporten konstateras att klassifikationen i BSAB 96 ger byggentreprenören möjlighet att själv skapa de strukturer som behövs för att kalkylera, planera och genomföra byggprojekt effektivt. Byggdelstabellens tillämpning bör dock inte göras så detaljerad att produktionsresultaten delas upp på svåröverskådligt många byggdelar.