Projekt 13458 Avslutat Lyckade partneringprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det finns ett intresse bland entreprenörer och beställare att hitta en samverkansform där fokus ligger på att utveckla projektet. I dag upplever branschen ofta att fokus ligger på att utföra projektet enligt handlingarna till respektive parts fördel, i stället för att fokusera på att gynna projektet.

Projektet initierades ur frågeställningen hur samverkan mellan flera aktörer i ett projekt genererar mervärde. Frågeställningen är om intentionerna vid skrivandet av ett kontrakt, upplevdes efterlevas i högre grad om aktörerna samverkar, än om intensionerna inte upplevs efterlevas om aktörerna inte samverkar.

Alla studerade projekt pekar på vikten av täta möten för en snabb och flexibel hantering, där parterna har förtroende för varandra. Alla projekten pekar på vikten att under pågående möte ska projektets medlemmar ha mandat och kompetens att fatta beslut för projektet. Alla projekt pekar på vikten av att projektets medlemmar tidigt förstår varandra och kontraktets uppbyggnad. Stoltheten av att driva ett lyckat projekt upplevdes skapa engagemang. Trivseln framstod som mycket god hos alla intervjuade parter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lyckade partneringprojekt", Helena Tellberg, Peab (12 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare