Projekt 11001 Avslutat Utveckling av analysmetoder för bedömning av kemiska hälsorisker vid arbete med släppmedel vid asfaltverk och på väg

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftade till att finna en metodik för bedömning av släppmedel ur miljösynpunkt. Har omfattat kartläggning av befintlig kunskap om den kemiska sammansättningen hos fyra olika släppmedel och deras emissionsegenskaper genom litteraturstudier och kemiska analyser. Projektet har utförts i samarbete med KTH.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare