Projekt 12841 Avslutat Oförstörande provning av jetpelare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projeket studerades seismiska mätningar för oförstörande kvalitetskontroll av jetpelare. Resultat från borrprover och framschaktning av jetpelare i full skala har jämförts med oförstörande seismikmätningar från toppen av pelarna.

Slutsatsen från projektet är att seismikmätningar på jetpelare är relativt sett svårare än motsvarande mätningar på en betongpelare (vilket används standardmässigt på grävda betongpålar i många länder) med samma geometri. Den största svårigheten beror på att seismiska vågor dämpas relativt sett mer i jetpelare/jord jämfört med betong/jord.

Resultaten indikerar att seismikmätningar för oförstörande kvalitetskontroll av jetpelare har potential att fungera på kortare pelare, kortare än cirka 8 m i fast jord och kortare än cirka 16 m i mycket lös jord. Metoden har därmed potential att kunna utvecklas till en framtida kostnadseffektiv oförstörande kontrollmetod av jetpelare efter ytterligare validering i olika jordar.

Resultat från projektet visar också hur svårt det är att borra upp opåverkade kärnor från cementstabiliserat material med förhållandevis låg hållfasthet (cirka 4 MPa). Flera upptagna kärnor från jetpelare som visar på bra resultat från seismiska mätningar (hel och fast pelare) visar på skador som med stor sannolikhet uppstått under själva borrningen och hanteringen av proverna. De prover som kunnat tas upp och provas i labb visar generellt betydligt högre seismisk hastighet jämfört med medelvärdet längs hela jetpelaren i fält.

Seismikmätningar på jetpelare i lösare jord förväntas vara enklare på grund av betydligt lägre dämpning. För framtida studier rekommenderas också kompletterande mätningar med så kallad "parellell seismik" eller "downhole" mätningar. Dessa mätningar kan utföras med seismisk CPT och borde kunna ge fördelaktiga resultat vid provning av jetpelare eftersom relativt sett mer energi läcker ut från pelare till jord jämfört med mätningar på betongpålar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Oförstörande provning av jetpelare", Nils Rydén och Per Lindh, bägge Peab.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare