Projekt 12617 Avslutat Vägprojektering med hänsyn till drift och underhåll

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Drift- och underhållsaspekterna för vägar är ofta nedprioriterade vid planerings- och projekteringsskedet. Detta föranleder till att initialkostnaden för en nybyggd väg hålls nere men där drift- och underhållskostnaderna skjuter i höjden. Detta beror delvis på brist på kunskap, tid och att ingen erfarenhetsåterföring sker mellan beställare, entreprenörer och konsulter efter att en ny väg tas i bruk. Beställarna och entreprenörerna delar en gemensam uppfattning kring de återkommande drift- och underhållsskadorna, vilket betyder att dessa problem har funnits en längre tid utan någon möjlig handling att åtgärda detta.

Föreliggande rapport presenterar resultatet för ett utvecklingsprojekt som syftar till att öka kunskap om drifts- och underhållsaspekter hos vägprojektörer genom att upprätta en checklista som innehåller råd och riktlinjer för hur vägar ska utformas med hänsyn till drift och underhåll. Checklistan består av förbättringsmöjligheter och alternativa metoder baserade på erfarenheter hos personer som har arbetat med drift och underhåll av vägar. Checklistan ska fungera som stödverktyg för projektörerna att designa en väg som i sin tur leder till att kostnaderna för drift och underhåll under en vägs livstid framöver kan reduceras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Vägprojektering med hänsyn till Drift och Underhåll", Christine Bianchi och Hawsheen Karim, bägge Svevia (37 sidor med bilagor).


Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare