Projekt 3033 Avslutat Upphandling av drift och underhåll av gator och vägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det blir allt mer vanligt att kommunerna upphandlar drift och underhåll av gator, vägar och parker i konkurrens. Som ett led i inriktningen mot ökad effektivitet och marknadsorientering är det naturligt att låta funktionskrav utgöra grunden för drift- och underhållsinsatser. Från många kommuner har kommit önskemål om stöd för att bland annat upprätta förfrågningsunderlag med funktionskrav på drift och underhåll. Projektet har syftat till att ta fram en praktisk handledning som bidrar till utvecklingen mot entreprenader baserade på funktionskrav.

Handledningen har utarbetats med stöd från Svenska Kommunförbundet, SBUF, Svenska Åkeriförbundet och Vägverket. Arbetet har utförts av Göteborgs Gatu AB med hjälp av Kjessler & Mannerstråle AB. I en styrgrupp har ingått företrädare för Gatu och Väg AB, Stockholm Entreprenad AB, Trafikkontoret Göteborg, Åkeriförbundet samt Vägverket.

Handledningen kan ses främst som ett diskussionsunderlag. Den ger idéer till beskrivning av verksamhetsomfattning, funktions- och utförandekrav samt vid upprättande av Admininstrativa Föreskrifter (AF), mängdförteckningar, anbudsformulär och kontrakt.