Projekt 12099 Avslutat Lågenergi-/passivhus - eventuella risker. En förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I takt med att intresset ökar för att bygga lågenergihus och passivhus kommer frågeställningar kring eventuella andra effekter som kan bli följden av högisolerade, täta hus med låg energianvändningen. Exempel på frågeställningar kan vara: Hur fungerar klimatskalet ur fuktsynpunkt? Hur påverkas innemiljön av det lufttäta klimatskalet? Kommer byggnadens lufttäthet att hålla i sig under byggnadens hela livstid? Kan det finnas andra effekter som vi inte ser ännu?

Projektet syftade till att:
1. Sammanställa de frågor som aktörer har kring lågenergihus och passivhus avseende påverkan på innemiljö och fuktsäkerhet.
2. Följa upp de ställda frågorna ovan och undersöka riskerna för negativa effekter som kan påverka innemiljön och fuktsäkerheten till följd av att lågenergi/passivhus- tekniken införs. Framförallt beaktas lufttäthet, luftkvalitet, termisk komfort och buller. Undersökningen gjordes genom intervjuer, litteraturstudier och eventuellt beräkningar.
3. Föreslå fortsatta och fördjupade utredningar för att söka svar på de ställda frågorna.
4. Sammanställa svar och förklaringar till de ställda frågorna.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2009:28 "Lågenergihus och passivhus - vanliga frågeställningar", Eva Sikander et al, SP (42 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare