Projekt 192 Avslutat Asfalt med cementtillsats

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Krav på beläggningars livslängd innebär också krav på klimattålighet, dvs att asfaltbeläggningar skall klara temperaturväxlingar och väta. En möjlighet att förbättra vidhäftningen mellan sten och bitumen är att blanda in små mängder av cement.

Syftet har varit att undersöka möjligheten att minska risken för åldring och strippingskador (borttvättning av bitumen från stenmaterialet) genom att tillsätta cement typ Standard Portland i asfaltbeläggningar.

Projektet har genomförts av Skanska Stockholm AB med bidrag från SBUF. I projektets styrgrupp har dessutom ingått deltagare från Cementa, NCC och Vägverket. Laboratoriestudier, bland annat som frys-tö-försök, har utförts vid Asfalttekniskt Centrum i Farsta. Fältförsök har gjorts 1991 med AG 25, tillsatt cirka en viktsprocent cement Standard Portland, på väg 222 på Ingarö öster om Stockholm.

Laboratoriestudierna visar att det är gynnsamt att tillsätta cement när beläggningens hålrumshalt är högre än 4 procent och bindemedlet är av typ B 180 eller mjukare. Frys-tö-testerna visade omvänt på att effekten av cement var störst för täta beläggningar och mjukt bitumen. Tre års uppföljning av provvägsförsöket visar att asfaltens hållfasthet har förbättrats av cementinblandningen. Någon förbättring i beläggningens åldringsegenskaper kunde emellertid inte konstateras efter tre år. Det bör poängteras att dessa resultat avser en viss beläggningstyp och en enda provväg.

Sammanfattningsvis kan man se att mindre mängder cement inverkar positivt på asfaltbeläggningar som
- innehåller surt stenmaterial med hög halt av SiO2, eller
- har hög hålrumshalt, eller
- har mjukt bitumen som bindemedel.