Projekt 3140 Avslutat Skumbetong i väg- och markbyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Skumbetong har länge använts utomlands inom väg- och markbyggande. Särskilt i Holland har tekniken förbättrats avsevärt under de senaste åren. Metoden nämns i Väg94, men där hänvisas till den Vägledning som det aktuella projektet har utmynnat i. Syftet har varit att ta fram kunskap om skumbetong anpassat till svenska förhållanden och redovisa kunskapen i form av en vägledning för beställare, projektledare, projektörer, geotekniker och markentreprenörer.
Med bidrag från SBUF har vägledningen sammanställts av Statens geotekniska institut och Cementa, med NCC som projektansvarigt företag. I referensgruppen har även ingått Banverket, Malmö Gatukontor, Skanska, Svenska Kommunförbundet/Gatubolaget i Göteborg och Vägverket. Projektet har omfattat såväl materialstudier på laboratorier som fullskaleförsök på byggarbetsplatser.
Vägledningen är upplagd i nio kapitel:
1. Skumbetong - presentation och användning
2. Förutsättningar och krav
3. Egenskaper
4. Dimensionering
5. Redovisning i bygghandling
6. Arbetsutförande
7. Provning och kontroll
8. Miljö
9. Litteratur
I en bilaga redovisas sex praktikfall - ombyggnad av gata, avlastning av vägar med sättningsproblem, lätt fyllning vid broar, sänkning av vägbana och återfyllning av ledningsgrav.