Projekt 12280 Avslutat HEIC - "Heavy Energy Impact Compaction" - Utvärdering av packningsarbeten för Norra Hamnen i Malmö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Skanska Sverige AB har byggt nya RoRo- och Containerterminaler inom Norra Hamnen i Malmö åt Copenhagen Malmö Port AB. De heterogena grundförhållandena inom området, i kombination med de objektsspecifika sättnings- och bärighetskraven, medförde att fyllningsmassorna behövde packas inom ett cirka 23 hektar stort område, samtidigt som en tillförlitlig sättningsprognos erfordrades för att kunna bedöma huruvida fyllnadsmassorna var tillräckligt styva med hänsyn till överbyggnaderna inom olika delar av terminalområdet.

Förhoppningen är att de erfarenheter ifrån Norra Hamnen som redovisas i denna rapport kommer till nytta vid framtida byggande på heterogen undergrund. Fyllnadsmassorna i Norra Hamnen är väldigt heterogena, vilket är naturligt med tanke på att massorna har varierande ursprung samt att uppfyllningen utförts under många år och med varierande grad av kontroll. Under sådana förhållanden bör projektering, byggande och kontroll utföras i nära samarbete mellan berörda parter, varvid "observationsmetoden" sannolikt är den enda framkomliga vägen för att uppnå en tekniskt-ekonomiskt lämplig lösning.

De viktigaste slutsatserna från projektet är:
- Baserat på uppföljningarna av fyra provbankar utvecklades en tillförlitlig objektsspecifik sättningsberäkningsmodell, vilken baseras på resultaten från CPT-sonderingar
- HEIC-bearbetning, inklusive uppföljning i form av CIS och CIR, förefaller att vara ett bra verktyg för att komprimera packningsbara massor och samtidigt identifiera "soft spots" där massorna består av relativt finkorning lermorän vilken inte är packningsbar
- Uppmätta spetstryck vid CPT-sonderingar, utförda såväl före som efter HEIC-bearbetning, påvisar huvudsakligen ingen tydlig packningseffekt i de sonderade punkterna. Detta beror sannolikt på att de studerade punkterna huvudsakligen är belägna i delområden med lösa och finkorniga massor
- CIR-mätningarna som erhölls vid HEIC-bearbetningen gav en någorlunda god bild av hur bärigheten på terrassen varierade inom området
- Resultaten från ZLT-försöken antyder att undergrundens styvhet efter HEIC-bearbetning var minst lika hög som den styvhet som erhölls vid nyttjande av den sättningsberäkningsmodell som utvecklades på basis av provbankarna.
- När slutrapporten sammanställdes (knappt 3 år efter färdigställandet) understiger de utbildade sättningarna de objektsspecifika kraven inom den absoluta merparten av de HEIC-bearbetade områdena.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "HEIC - "High Energy Impact Compaction" - Utvärdering av packningsarbetena vid Norra Hamnen i Malmö", Torbjörn Edstam, Skanska (37 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare