Projekt 13693 Pågående Dimensionering av järnvägsöverbyggnad - betydelsen av underballasten

Projekttid

Sammanfattning

Projektet kommer i huvudsak utföras som ett fullskaleförsök där terrassmaterialet instrumenteras så att deformationen och tjälnedträngning i terrassen kan studeras vid olika tjocklek hos underballasten, preliminärt vid tre olika tjocklekar. Om möjligt behålls provsträckorna även efter att trafiken är överförd på ny bana, vilket gör det möjligt att studera klimateffekter under en längre tid.
Direkt efter färdigställande mäts den dynamiska deformation som uppstår i terrassen vid tågpassage och den kvarstående deformation som hittills uppstått. Detta förfarande upprepas sedan under entreprenadtiden där speciellt fokus läggs strax före och strax efter tjällossning, preliminärt genomförs fyra mättillfällen. Instrumenteringen i terrassmaterialet planeras utgöras av så kallade EMU-spolar som används för att studera deformationer obundna material och tjälgränsmätning med Tjälstav 2004.
Utöver fullskaleförsöket beräknas analytiskt belastningen på terrassytan och den tjälnedträngning som kan förväntas.
En rapport färdigställs 2022 som sammanfattar projektet och de slutsatser som kan dras. Rapporten ska även ge rekommendationer om en eventuell fortsättning av detta eller andra projekt. Erhållen information är till exempel ett bra underlag för vidare studier av numeriska modeller. Eventuellt görs en jämförande analys med resultat från Trafikverkets mätvagn.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare