Projekt 13693 Avslutat Dimensionering av järnvägsöverbyggnad - betydelsen av underballasten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Resultatet i det här projektet visar med tydlighet att underballastens tjocklek i detta fall har en underordnad betydelse trots att det var upp till 0,5 m tunnare än gällande regelverk.

Försöken visade att det kohesiva terrassmaterialet egenskaper inte påverkades negativt vid som här fungerande dräneringsförhållanden, diken med gott fall utan växtlighet som reducerar vattenföringen. Tjälen har inte varit en faktor i dessa försök, men är förstås något som måste beaktas vid projektering.

Dimensioneringen av en banas tjocklek baseras nästan uteslutande till att erhålla en
konstruktion som inte påverkas negativt av tjäle, lossning och lyft. Det finns en stor
möjlighet till flexibilitet genom t.ex. en mindre grov indelning i klimat eller att vid goda
dräneringsförhållanden, fall, bank eller skärning, göra en mer nyanserad design med
hänsyn till tjälfarlighetsklass.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare