Projekt 11998 Avslutat Val av brukarindata för energiberäkningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Boverkets nya byggregler BBR 12 innebär att i stort sett alla nya byggnader ska energiberäknas. Beräkningen ska visa att byggnadens specifika energianvändning möter kraven i BBR 12. Dessutom ska energianvändningen verifieras med mätning, vars resultat ska skickas in inom 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Mätresultatet, med viss korrektion, gäller före det beräknade värdet. Detta medför att beräkningar måste utföras verklighetsnära och med en god marginal för att möta eventuella fel och ofullkomligheter i byggnaden. Byggherren måste även ta hänsyn till vissa beteendefaktorer hos de boende och här ha sådana marginaler att dessa inkluderas i beräkningarna.

Målet för projektet var att ta fram, presentera och förankra indata för standardiserat brukarbeteende i bostäder och att presentera dem i sådan form att de är användbara för de vanligaste energiberäkningsprogrammen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder", Per Levin, Projektengagemang Energi & klimatanalys AB (41 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Veidekke Bostad AB / Håkan Bergquist
Projektledare