Projekt 10076 Avslutat 2000-talets montörskompetens. Försöksverksamhet med flexibel inlärning med modern distansteknik

Projekttid

Sammanfattning

Har utvecklat former för en mer systematiserad och organiserad fort- och vidareutbildning för att stärka montörskompetensen. Syftet har även varit att stimulera företagen till ökade insatser och att medverka till att de utvecklar sitt eget kunnande om utbildning och kompetensutveckling. Arbetsmodellen rymmer kombinationer av handledd undervisning, datastöd, kommunikation via e-post samt enskilda studier.

Redovisas i rapporten "2000-talets montörskompetens, försöksverksamhet med flexibel inlärning med modern distansteknik" (8 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • VVS-I
Projektledare
  • Christina Nyhed