Projekt 13653 Avslutat Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet är en fortsättning på ett tidigare utvecklingsprojekt, "Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i bostadshus", och syftar till att vidareutveckla och förfina energiberäkningsmetoden som utvecklades under det tidigare projektet. Detta projekt vidareutvecklar en probabilistisk energiberäkningsmetod som kan redovisarisker
kopplade till en viss byggnad. Projektet har även tagit fram två scenarier indata för att se hur generiska indata, S1, inverkar jämfört med mer anpassade indata, S2.
Resultatet visar att S2, med ett par anpassade spridningar, profiler och indata, stämde bättre med den uppmätta energianvändningen än S1, d.v.s. den beräknade fördelningskurva visade en lägre energianvändning. Beräkningsresultatet från S1 visade en högre sannolik energianvändning och predikterade inte flera av de lågenergibyggnaderna. Samtidigt missade även S2 de lägsta objekt som tyder på att flera parameter behöver modelleras bättre .
Slutsatsen från projektet är att beräkningsmetoden fungerade bra i detta fall med 52 zoner. Mycket mer arbete behövs inom indata och faktorinventering som kan leda till att
beräkningsmetoden kan ge realistiska energiprestanda som, beroende på indata, ger ett bra underlag för en riskbedömning eller en riskanalys när man ska bygga enstaka hus.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt