Projekt 12588 Avslutat Kvalitetssäkring av sedumtak

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

De senaste åren har intresset för gröna tak och speciellt sedumtak ökat kraftigt. Allt högre miljökrav kommer från kommuner och beställare på att bygga med gröna lösningar. De flesta miljöcertifieringssystem (LEED med flera) sätter stort värde på sedumtak och krav på grönytefaktor blir allt vanligare. Detta innebär sannolikt att fler sedumtak kommer att byggas i framtiden och kraven på kvalitet kommer då att behöva säkerställas. För att kunna garantera god kvalitet på våra hus behöver vi ha branschgemensamma tekniska underlag i form av specifikationer och detaljer för sedumtak. Det behövs kvalitetssäkringsunderlag.

Syftet med projektet var att ta fram rekommendationer kring detaljlösningar för sedumtak. En checklista för kvalitetssäkring har också tagits fram.

Rapporten baseras på intervjuer med personer som arbetar i byggbranschen, litteratur i ämnet, företagsbesök och författarens egna erfarenheter.

Rapporten kan användas för att höja den allmänna kunskapen om sedumtak i byggbranschen. Vidare arbete i större omfattning krävs för att få till en standard för sedumtak i Sverige. Denna rapport kan då fungera som indata.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kvalitetssäkring av sedumtak", Per Danielsson, Skanska (27 sidor och 3 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt