Projekt 12751 Avslutat Bärförmåga vid brand i hallbyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att skapa bättre förutsättningar för enhetliga tolkningar i byggsektorn för bärförmåga vid brand av Br2-byggnader (främst hallbyggnader). Bakgrunden är att tillämpningen av reglerna i praktiken varierar stort och att osäkerheter orsakar svårigheter för efterlevnad av gällande regler. Projektet har bestått av tre delar, regelanalys, granskning av projekteringar och en internationell jämförelse. Till projektet har en referensgrupp varit knuten med bred representation från brandkonsulter, branschorganisationer, forskare, konstruktörer, entreprenörer, myndigheter, räddningstjänst med flera.

Regelanalysen har bestått av en genomgång av de gällande reglerna där problem och tolkningssvårigheter har identifierats för de olika paragraferna. I analysen har också viktiga krav identifierats och betydelsen av dessa lyfts fram i rekommendationerna.

Över tjugo brandskyddsdokumentationer och andra handlingar samlades in för att identifiera problem och tolkningssvårigheter i reglerna. Resultatet av granskningen visade en stor spridning i resulterande skydd, men framförallt i val av verifiering och omfattning på dokumentation. Dokumentationerna är ofta inte tillräckligt omfattande för att kunna förstås och viktig information saknas ofta. Det är större likheter i det resulterande skyddet. Skillnader i skyddet finns framföralltför takkonstruktioner där varierande avsteg från grundnivån på R 30 sker.

Den internationella jämförelsen innehåller en studie av 21 olika länder och visar att det svenska grundkravet ligger i paritet med genomsnittskraven hos de studerade länderna. De flesta länderna, inklusive Sverige, tillåter dock avsteg från grundkravet förutsatt att en kompenserande åtgärd görs. Jämförelsen visar att de åtgärder som krävs för att tillåta avsteg i Sverige förefaller vara mer komplicerade än i andra länder.

Resultatet av genomgången visar på behov av rekommendationer och förtydliganden av vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i gällande regler. Det finns också ett tydligt behov av fortsatt regelutveckling och det är därför viktigt att Boverket tar initiativ till förtydliganden av gällande regler. För nuvarande regler ger rekommendationerna i rapportens avsnitt 8 stöd vid tillämpning. Rekommendationerna grundar sig på regelanalysen och den problematik och de tolkningssvårigheter som har identifierats.

Slutredovisningen utgörs av rapporten SP 2014:49 "Bärförmåga vid brand i hallbyggnader med samlingslokal (Br2)", Michael Strömgren, SP, Martin Nilsson, LTH, Joakim Sandström, LTU/Brandskyddslaget, Robert Jönsson, Brandexperten, och Thomas Järphag, NCC (88 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare