Projekt 12690 Avslutat Förstudier för tillämpning av BIM

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande krävs effektiv informationshantering. Bygg-informationsmodellering (BIM) är av strategisk betydelse för utveckling av effektivare metoder att skapa, samordna och dela bygginformation. Införandet av BIM möjliggör även utveckling av byggteknik och affärsmodeller och leder till ökat fokus på processer för att åstadkomma god stadsbyggnad, arkitektur och brukarnytta.

En förutsättning för ett brett genomslag för BIM är emellertid gemensamma nationella och internationella riktlinjer och en konsekvent strategi för utveckling av standarder för begrepp, informations-leveranser och datalagringsformat samt avtalsformer. I Sverige har vi viktiga kunskaper och etablera-de metoder för informationshantering och våra erfarenheter är viktiga att tillvarata i detta arbete. Därför måste vi aktivt delta både internationellt och nationellt med utveckling av:
- Internationella ramverksstandarder
- Nationella regelverk
- Riktlinjer för tillämpning.

Rapporten redovisar en översikt över standardiseringsbehovet för BIM och rekommenderar prioriterade utvecklingsinsatser som underlag för beslut om utvecklingsprojekt inom företag, branschorganisationer och FoU/I-finansiärer. Arbetet redovisar i diagramform översikter över standardiserings-behovet avseende begrepp, informationsleveranser och dataformat under hela livscykeln, samt behovet av utveckling av standardavtal inom samhällsbyggnadsområdet.

Det övergripande målet för insatserna är att utveckla tillämpade gemensamma informationsstrukturer och metoder för att samverka, ställa krav och verifiera i informationsutbytet mellan de olika parterna i samhällsbyggnadsprocesserna.

Arbetet redovisar konkreta förslag till 10 större utvecklingsprojekt med syfte att
(1) Etablera en arbetsordning med tidplaner och principer för samverkan mellan de olika projekten, samt stommen i en nätbaserad publikationsservice ”Nationella riktlinjer för BIM” med rekommendationer och tillämpningsanvisningar.
(2) Utveckla BSAB-systemet med BIM-anpassade tabeller och klassifikation för fysisk planering och för fastighetsförvaltning, samt utveckla principer för klassifikation av egenskaper.
(3) Samordna informationsstrukturer för BIM och GIS och upprätta gemensam nomenklatur och klassificering.
(4) Utarbeta riktlinjer för informationsinnehåll i informationsleveranser i hela planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen för att utgöra den centrala delen av en svensk "Nationell BIM-manual".
(5) Samverka med buildingSMART International de två projekten för applikationsgränssnitt (API) mot dels gemensamma informationskällor för BIM-servrar, dels Data Dictionary för bl.a. varudatabaser.
(6) Samordna och implementera de överlappande standarderna och ansvarsområdena IFC, LandXML, CityGML, PLCS, fi2XML, OBCF, mvdXML i projekt och förvaltning.
(7) Medverka till sammanslagning och komplettering av LandXML och IFC-standarden samt utveckling av svensk tillämpning.
(8) Vidareutveckla och tillämpa oBCF – open BIM Collaboration Format – för hantering av ärenden och arbetsflöden i alla typer av byggprojekt över hela livscykeln.
(9) Utarbeta förslag på begreppsbestämningar och lösningar på problem relaterade till avtal om digital hantering och digitala leveranser.
(10) Belysa möjligheterna och svårigheterna att i samband med offentlig upphandling ställa krav på BIM-leveranser.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "BIM - Standardiseringsbehov", Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz och Väino Tarandi (67 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier/VVS Företagen
Projektledare