Projekt 12117 Avslutat Utvärdering av injekteringsbruks egenskaper över tiden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I dagsläget finns begränsad kunskap om injekteringsbrukets egenskaper över tiden, det vill säga under tiden det är i omröraren. Härdningsprocessen hos bruket startar direkt när cement och vatten blandas och denna process påverkar brukets egenskaper. Störst påverkan sker på brukets flytegenskaper och inträngningsegenskaper. Det är viktigt att bruket vid injekteringen inte har åldrats för mycket men det krävs också en viss tid i mixern för att bruket skall uppnå god blandning. Dessutom ökar egenskapsförändringen över tiden med minskat vattencementtal (vct).

Projektets syftade till att genom större kunskap kring injekteringsbrukens egenskaper över hela injekteringstiden (brukets rörliga tid) skapa större förutsägbarhet och bättre kontroll av hållfasthetstillväxt och bruksspridning vid injektering. Större förutsägbarhet och kontroll ger en mer effektiv injekteringsprocess, både tidsmässigt och kostnadsmässigt, samtidigt som det också höjer kvaliteten på det utföra arbetet.

Utredningen visade att bruksegenskaperna förändrades högst betydande under tiden. Detta gäller för bruk i rörelse och ännu tydligare för bruk i vila exempelvis vid hålfyllnad. Konsekvensen av långa injekteringstider eller hål med samband är att mindre sprickor ej tätas. Det ligger alltså i beställarens och i entreprenörens intresse att korta injekteringstiderna för enskilda hål samt att effektivisera injektering av sambandshål.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av injekteringsbruks egenskaper över tiden", Björn Stille och Jaana Vuorinen, bägge Skanska (13 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare