Projekt 11377 Avslutat Luft i äldre byggnader - vilka faktorer har betydelse. En förstudie inför mätningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Förstudie som syftat till att kartlägga kunskapsnivån och behovet av ytterligare studier av innemiljön i äldre byggnader. Samarbete med Statens Fastighetsverk.

Redovisningen består av förstudien Luft i äldre hus, byggtekniska faktorer för inneklimat (26 sid) med bilagan Luft och ventilation i gamla byggnader, en orientering om samhällets krav vid förvaltning och ombyggnad (35 sid).

Projektansvarig
  • Sh bygg, sten & anläggning AB
Projektledare