Projekt 3134 Avslutat Geonät för förbättrad vägbärighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Behovet av att rusta upp vägar med dålig bärighet är stort i dag. I Sverige har det inte funnits någon större erfarenhet av armering med geonät i överbyggnader, även om enstaka försök har gjorts (se t.ex. SBUF informerar 89:03, 94:16). I Norge har bedrivits forskning om geonät och anvisningar har utarbetats. Syftet har varit att pröva de norska anvisningarna för vägförstärkning med geonät på svenska förhållanden samt jämföra med konventionella förstärkningsmetoder i fråga om utförande, funktion och kostnader.

Med bidrag från SBUF har NCC i Sundsvall genomfört projektet i samarbete med Geoprojektering. I projektgruppen har även ingått Vägverket och Stratateknik. Tre delsträckor på väg 331 norr om Sundsvall, mellan Stavreviken och Graninge, förstärktes av NCC med geonät under sommaren 1993 och en fjärde delsträcka användes som referens. Bärigheten mättes före och efter upprustning samt under tjällossningen 1994. Tjälgränsmätningar gjordes under tjälsäsongen. Dubbar har avvägts för att mäta tjälrörelserna.

Ett år efter upprustningen kunde man inte okulärt upptäcka någon skillnad mellan sträckorna med geonät och referenssträckan. Bärighetsmätningarna visade dock betydligt mindre plastiska deformationer för nätsträckorna. Även avvägningarna visade mindre och jämnare rörelser för dessa sträckor. Total anläggningskostnad med geonät blev 145 kr/m2 och för jämförbar förstärkning utan geonät 150 kr/m2. Kostnaden för geonät inklusive läggning blev 49:50 kr/m2. I en nuvärdeskalkyl blev nuvärdeskostnaden med geonät 201 kr/m2 och utan geonät 280 kr/m2.