Projekt 6100 Avslutat Reparationsmetoder för murverksskador på byggnader uppförda 1950-90. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Hus som uppförts efter 1945 har ofta murverksskador, men dagens handböcker tar främst upp skador på byggnader från tiden kring sekelskiftet. Murverk i de nyare husen är ofta konstruerade och utförda på andra sätt. Förstudien har främst syftat till att beskriva skadeorsaker och skador på murverk kartlägga reparationsmetoder föreslå struktur för en reparationshandbok.
Handboken är tänkt att endast ta upp murade fasader utan puts.
Med bidrag från SBUF har förstudien genomförts i en projektgrupp med deltagare från Platzer Bygg Göteborg AB, F O Peterson & Söner Byggnads AB, Göteborgs Fasadputs AB, Skanska Teknik AB och Byggmästareföreningen Väst. Företagen inom FoU-Väst har varit referensgrupp. Svensk, övrig nordisk och i vissa fall brittisk litteratur har identifierats. Ett antal sakkunniga personer har besvarat en enkät och intervjuats.
Förstudien ger en allmän överblick över området och kan redan nu fungera som en checklista med huvudrubrikerna:
- ytterväggskonstruktioner
- påverkansfaktorer
- murverksskador - orsak och verkan
- reparationsåtgärder och reparationsmetoder
- periodiskt underhåll
- planering och genomförande av reparationer
- återvinning och avfallshantering
- kostnadspåverkande faktorer
- skadeschema - åtgärder

Behov av forskning och utveckling på området har listats. Ett sextiotal referenser till facklitteratur ges i förstudien.