Projekt 12198 Avslutat IEA Annex 50 - Prefabricerade system för energieffektivisering av bostadshus.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Samfinansiering med Cerbof.
Annex 50 inom IEA:s samarbetsprogram "Buildings and Community Systems (ECBCS) " har som syfte att studera, analysera och utveckla metoder för energieffektiva om- och tillbyggnader av samt integrering av förnybar energi i befintliga flerbostadshus. I Sverige finns ett stort bostadsbestånd som står inför ombyggnad. "Miljonprogrammets" bostäder och behöver rustas upp. Det är angeläget att denna upprustning utformas på ett sådant sätt att husen byggs om till energieffektiva byggnader med låga framtida drifts- och uppvärmningskostnader. Energieffektivisering av byggnaderna måste genomföras samtidigt som husen renoveras för att åtgärderna ska kunna genomföras till rimliga kostnader. För detta behövs utveckling av innovativa koncept och metoder, såsom prefabricerade komponenter och system.

Projektet har studerat, analyserat och utvecklat metoder för energieffektiva om- och tillbyggnader av samt för integrering av förnybar energi i befintliga flerbostadshus. Huvudvikten har varit på prefabricerade systemlösningar som har utvecklats i samarbete med byggindustrin. Särskilt intresse ägnades nya och innovativa metoder för tillbyggnad på tak och tilläggsisolering av fasader. Metoder och lösningar tillämpades i ett antal fullskale- och demonstrationsprojekt som genomfördes i de deltagande länderna, varav ett projekt i Sverige. Projektet har resulterat i byggda exempel samt metoder och manualer för byggbranschen som hjälp vid projektering, val av metod och beslutsfattande i ombyggnadsprojekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Prefabricerade system för energieffektivisering av bostadshus", Åke Blomsterberg, LTH (136 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Stena Fastigheter Malmö AB
Projektledare