Projekt 13061 Avslutat BIM som stöd för miljöcertifiering - en förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt utgår ifrån BIM (Building information modelling) och hur det eventuellt skulle kunna användas som en viktig komponent för miljöcertifieringsprocessen enligt Miljöbyggnad. Miljöcertifiering ger en tredjepartsbedömning av hur miljömässigt hållbar byggnaden är.

Förstudiens mål har varit att ta fram förslag på framtida utvecklingsområden som behöver bearbetas för att göra miljöcertifieringsprocessen så optimal som möjligt. Tekniska hinder inom området är framförallt kopplade till kommunikation av data mellan programvaror via öppna filformat men också brist på önskad funktionalitet, dels för att koppla egenskaper och funktion till specifika delar och också avseende beräkningar- och analyskapacitet.

Även om det fortfarande kvarstår ovanstående tekniska problem för att fullt ut kunna använda BIM friktionsfritt i miljöbyggnadsarbetet så var den generella uppfattning under arbetets gång att det är framför allt brister i arbetsprocessen som gör att det i dagsläget är svårt att implementera BIM i miljöbyggnadsarbetet. Med en fungerande process skulle många av de tekniska lösningarna kunna övervinnas.

Dagens situation kring BIM och Miljöbyggnad kan konkretiseras ner till fyra större områden där förbättringspotential finns för en framtida kombination av BIM och Miljöcertifiering. Dessa områden har i detta arbete konkretiserats ner till:
1) Kunskapsnivå projektörer
2) Utveckling av programvaror och utbytesformat
3) BIM-manual för Miljöbyggnad
4) Affärsmodell för BIM som stöd i Miljöbyggnadsprocessen

Slutredovisningen utgörs av förstudien "BIM som stöd för miljöcertifiering", Stefan Dehlin och Pernilla Löfås, bägge NCC, Maria Franzén och Max Bergström, bägge Peab, och Emil Andersson, Skanska (35 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare