Projekt 12864 Avslutat Byggentreprenörens energisignatur

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det gängse måttet på en byggnads energiprestanda, kWh/m²,år för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel, beskriver en del av byggnadens totala energianvändning som ofta bestäms utifrån schablonmässiga antaganden om till exempel inom- och utomhustemperaturer och brukarnas energianvändning. Måttets storlek påverkas inte bara av byggnadens förmåga att hushålla med energi utan även av i hög grad av brukar- och driftbeteenden. Det blir med detta mått också svårt att dra gränsen mellan bygg- och installationsentreprenörernas ansvarsområden och brukarnas inverkan.
Detta arbete handlar om en annan, kompletterande metod att uppskatta en byggnads energiprestanda som fokuserar på byggentreprenörens ansvarsområde, det vill säga prestandan hos själva byggnaden och dess klimatskal oberoende av temperaturvariationer och byggnadens användning. Metoden innebär att byggnadens energisignatur analyseras, där energisignaturen bestäms utifrån mätningar av använd värmeffekt för uppvärmning som funktion av temperaturskillnaden över klimatskalet under den mörka, kalla vinterperioden. Det är teoretiskt möjligt att med metoden ta fram både ett mått på byggnadens totala värmeförlustfaktor, det vill säga värmeförluster via klimatskal och ventilation, och ett separat värmeförlustmått för klimatskalet i form av transmissionsförluster (inklusive luftläckage).
Projektets mål var att bidra till en vidareutveckling av energisignaturmetoden genom att:
- Ta fram en detaljerad beskrivning av de mätningar och analyser som metoden kräver så att en byggentreprenör har möjlighet använda metoden och ta fram avsett resultat.
- Testa metodens tillämpbarhet på lågenergihus genom att identifiera och analysera energisignaturen för tre utformningsmässigt identiska passivhusvillor med FTX och ett flerbostadshus med FVP.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare