Projekt 12192 Avslutat Miljöanpassade byggnader - Byggföretagens affärsmässiga möjligheter - Etapp 1 - Licentiatarbete

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskningsprojektet "Miljöanpassade byggnader - Byggföretagens affärsmässiga möjligheter" bedrivs i samarbete mellan KTH - Bygg och fastighetsekonomi och NCC.
Byggföretagen i Sverige ser idag en ökad efterfrågan på miljöanpassade byggnader. Man har på allvar inom byggföretagen diskuterat möjligheten att en miljöanpassad byggnad har en väsentligt bättre värdeutveckling än motsvarande standardbyggnad. Detta ger byggherrar och byggföretag incitament att i högre grad bygga miljöanpassat i framtiden.

Syftet med projektet är att kartlägga och utvärdera miljöanpassade byggnaders lönsamhet med avseende på investeringen, driftekonomin och energianvändningen och hur man i framtiden kan få en affärsmässig fördel av att bygga miljöanpassade byggnader.
I föreliggande projekt (Etapp 1, arbete fram till licentiatexamen) sammanställdes teorier och erfarenheter från en litteraturgenomgång avseende byggnadsmiljöstrategi med fokus på miljöanpassande byggnader i Sverige för att skapa en teoretisk och praktisk plattform för vidare forskning inom området.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Low-energy residential buildings - evaluation from investor and tenant perspectives", Agnieszka Zalejska-Jonsson, KTH (22 sidor, två vetenskapliga artiklar, tre bilagor och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt