Projekt 5044 Avslutat Rivning av betong - materialkvalitet och förorening

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Möjligheterna att återanvända armerad betong är goda. I SBUF informerar 96:73 (Rivning av betong för återanvändning) har sammanfattats två tidigare etapper av detta projekt. Den aktuella etappen behandlar materialkvalitet och förorening. Syftet är att belysa material-, teknik- och miljöfaktorer vid planering av betongrivning och att ge enkla anvisningar.

Med bidrag från SBUF har denna projektetapp genomförts av Ing.firman Christer Molin och Kellek AB i samverkan med Stabilator AB. I referensgruppen har ingått företrädare för Byggnads, Naturvårdsverket och NCC AB. Ett flertal genomförda betongrivningar har studerats.

I rapporten redovisas de studerade fallen med rivning och återvinning. Metoder för laboratorie- och fältprovningar diskuteras. De rekommendationer som ges ansluter till de nya reglerna för rivningsplanering. I en av rapportbilagorna finns en specialstudie av krossad betong som vägbyggnadsmaterial (VTI-notat 46-1996)

Rekommendationer:
1. Sträva efter så hög förädlingsgrad som möjligt och undvik deponering
2. Gör en ingående statusbedömning av byggnaden
3. Beakta information om krossningsanläggningar (se SBUF informerar 96:73)
4. Notera att betong med återvunnen ballast >4 mm kan ersätta vanlig betong
5. Använd betong med återvunnen ballast främst i obetydligt betongaggressiv och armeringsaggressiv miljö
6. Använd gärna krossad betong till bär- och förstärkningslager i vägar
7. Lägg märke till att vattning vid vältning och vibrering av bär- och förstärkningslager har större betydelse än för vanliga grusmaterial
8. Sikta krossad betong på platsen med mobilt sorteringsverk eller stationärt
9. Återvinn krossad betong i första hand på platsen, i andra hand i närområdet
10. Observera specifikation för betong med återvunnen ballast, finns i en RILEM-rekommendation (Specifications for concrete with recycled aggregates, bilaga till rapporten)
11. Tänk på att återanvändning av massivtegel är särskilt eftertraktad.