Projekt 12008 Avslutat Ergo-Index - Vidareutveckling och tillämpning av modell om samband mellan belastning, arbetsställning och återhämtning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projekt var att vidareutveckla en modell, Ergo-Index, som kan användas i arbetsmiljöarbetet på företag. Modellen kan användas för att analysera olika sätt att utföra ett arbete på och välja det lämpligaste ur såväl belastningsergonomiska aspekter som ur tidsaspekter, som också påverkar produktionsekonomin. Målet var också att tillämpa modellen på några typiska arbetsmoment i byggbranschen och samla exemplen i en exempelbank samt sprida kunskap om resultaten.
Litteraturstudier och försök genomfördes och analyserades. Modellen vidareutvecklas baserat på detta. Den tillämpades och utvärderades på några typiska arbetsmoment i byggbranschen. Exemplen samlas i en exempelbank och resultaten sprids.
Det förväntade resultatet är: i) ökad samlad kunskap om sambanden mellan belastning, ökad samlad kunskap om sambanden mellan belastning, belastningstid och återhämtning samt risken att skadas av arbete och ii) vidareutvecklad modell som utvärderats och vars resultat samlas och sprids till näringsliv, utbildningar och forskare nationellt och internationellt.

Projektet fortsätter i en andra etapp som finansieras av AFA.

Slutredovisningen utgörs rapporten "Ergo-Index Etapp 1: Resultat från litteraturstudie och försöksstudie", Linda Rose, KTH Skolan för Teknik och Hälsa (47 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen genom Marcus Ekström
Projektledare