Projekt 6076 Avslutat Anpassad produktinformation från byggmaterialindustrin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Kvalitetssäkring har på senare år blivit en realitet i all entreprenadverksamhet och utvecklingen går mer och mer mot en tillämpad helhetssyn med målet att göra rätt från början. Insikten att det inte går att kontrollera fram rätt kvalitet i efterhand har förvisso hela tiden funnits, men att gå från ord till handling kräver införande och krav på tillämpning av rutiner för exempelvis beredningsarbete.

Materialleverantörerna är genom sina omfattande leveranser till byggprojekt en viktig kugge i hela byggprocessen. I själva beredningsarbetet ute på byggarbetsplatsen utgör ofta materialleverantörernas dokumentation av sina produkter en väsentlig del av underlaget. Det är i detta sammanhang en stor fördel för arbetsledare och yrkesarbetare om byggmaterialföretagen presenterar sina rekommendationer och anvisningar på ett så likartat sätt som möjligt.

Idag är denna information strukturerad på en mängd olika sätt från olika tillverkare, vilket gör det onödigt svårt för arbetsledare och yrkesarbetare att använda sig av den del av informationen som man har behov av i utförandeskedet. I många fall blandas till exempel projekterings- och utförandebeskrivningar med följden att den i sak goda informationen inte används på avsett sätt och i avsedd omfattning. Detta kan resultera i att onödiga fel uppstår vilket medför merkostnader och ibland även ett ifrågasättande av byggföretagens förmåga att utföra sin uppgift.

Syftet har varit att ta fram mallar och riktlinjer för utformning av produktinformation från byggmaterialleverantörer för att underlätta arbetsberedning och egenkontroll i produktionsskedet.

Med bidrag från SBUF har projektet utförts av Selmer Bygg AB, Byggsamverkan AB och FoU-Väst.

I samarbete mellan NCC AB, Selmer Bygg AB och Byggsamverkan AB utarbetades och dokumenterades en enhetlig syn på arbetsberedning grundat på tidigare branschrekommendationer, ISO 9000-familjen, miljökrav, arbetsmiljökrav etc. Därefter inbjöds 25 industriföretag att ge sin syn på det utarbetade förslaget samt att omarbeta egen produktinformation för ett antal byggprodukter i enlighet med den föreslagna mallen. Nitton byggmaterialproducenter svarade på inbjudan och upprättade produktinformation enligt det utarbetade förslaget varefter arbetsledare och platschefer i de deltagande byggföretagen genomförde tillämpningar och utvärderingar av de nya produktinformationerna.

Enligt projektrapporten var resultatet av undersökningen entydigt och kan sammanfattas i följande punkter:
- Systematisk beredning av kritiska arbeten tillsammans med yrkesarbetare är ett måste för att öka företagets effektivitet samtidigt som fel och störningar minskas
- Byggmaterialindustrin tillhandahåller omfattande mängder med produktinformation, rekommendationer och anvisningar vilka är till ovärderlig nytta i produktionen.
- Byggföretagen skulle spara såväl tid som kostnader om dessa rekommendationer tillämpades mer systematiskt i byggproduktionen
- Produktinformationen måste vara lätt att hitta, lätt att förstå samt vara anpassad till arbetsledarnas och yrkesarbetarnas behov för att systematisk användning skall öka
- Arbetsledare måste enkelt kunna hämta informationen/anvisningarna till sina egna dokument för att anpassa informationen till det aktuella projektet eller bearbeta den vidare genom egen metodutveckling
- Många byggmaterialproducenter önskar skapa mervärde till sina produkter. Om produktinformationen presenteras enligt förslag i rapporten uppstår mervärde för kunderna
- Användarna av en produkt önskar information om det som kan betecknas som kritiskt inför montering eller användning. Byggmaterialproducenter drar sig dock tyvärr ofta för att presentera det som är kritiskt, det vill säga de moment där de största riskerna föreligger.