Projekt 12545 Avslutat Utveckling av en oförstörande testmetod för ingjutna bergbultar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I samband med nybyggnad, renovering och underhåll av berganläggningar som tunnlar, bergrum, slänter och gruvor förstärks berget genom förankring med bultar. Bygg- och anläggningsindustrin samt gruvindustrin använder årligen hundratusentals ingjutna bultar för att säkra mot bergnedfall och för anläggningens framtida funktion. Förstärkningsmetoden har använts under lång tid och metoden är väl utvecklad.
Att installationen är rätt utförd är mycket viktigt för bergbultars funktion och beständighet. Det finns därför ett behov att kunna verifiera att bergbultar har monterats på ett riktigt sätt med en oförstörande metod. Dessutom är det önskvärt att kunna prova bultar i äldre anläggningar för att kunna avgöra funktionen och anläggningens status.
Under 1970-talet utvecklades i Sverige en utrustning för provning av bultar - Boltometern. Tillverkningen av Boltometer är sedan några år nedlagd och det finns nu inte heller tillgång till service eller reservdelar.
Att det finns en godtagbar oförstörande provningsmetod för ingjutna bergbultar är ett gemensamt intresse för byggherrar och entreprenörer. I bygghandlingar skrivs fortfarande, i brist på annan teknik, Boltometer in som en provningsmetod. Vid anbudsgivning där Boltometer föreskrivs tar entreprenörerna en icke kalkylerbar risk när denna metod prissätts. Reservationer mot metodvalet kan leda till att anbudet förkastas. Det är därför av högsta vikt att en modern oförstörande provningsmetod utvecklas snarast.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projekt RBT/ND", Bo Ekenbro, Geosigma (15 sidor).

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare