Projekt 12240 Avslutat Utvärdering av greppstärkande handske

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Bioservo Technologies AB (BST) är ett avknoppningsföretag från ett samarbete mellan Karolinska Institutet och KTH som utvecklar en greppstärkande handske (SEM™Glove). Det unika med SEM™Glove är att den samtidigt som den adderar en förstärkning till greppet även följer användarens greppintention. Handsken tas enkelt på som vilken annan handske som helst tillsammans med en kraftenhet bestående av motorer, batterier och regleringsenhet som placeras på armen eller ryggen. Tillsammans väger handske och kraftenhet cirka 400g.

Greppsvaghet tillföljd av överbelastning eller trauma är ett frekvent återkommande problem hos byggnadsarbetare. BST och Byggettan utvärderade i det här projektet om och hur SEM™Glove kan stödja de byggnadsarbetare som har eller riskerar att få nedsatt greppfunktion. Målet med projektet var att ta fram ett underlag för att kunna genomföra ett mer omfattande projekt där SEM™Glove utvecklas speciellt mot byggsektorn. Testpersoner för projektet togs fram av Byggettans skyddsombud i samråd med personal från Galaxen.

Projektet bestod av två faser. I den första fasen testades den befintliga prototypen av SEM™Glove på fem av Byggettans medlemmar som arbetar i greppintensiva arbeten och har problem med nedsatt greppfunktion. I fas 2 utvecklades den befintliga prototypen utifrån den återkoppling som gavs i fas 1 och ett mer omfattande test genomfördes sedan med testpersonerna i deras arbetsmiljö.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av greppstärkande handske för byggbranschen", Carl Wadell, Bioservo Technologies AB, och Tomas Kullberg, Byggettan.

Projektansvarig
  • Byggettan
Projektledare