Projekt 12368 Avslutat Effektiv projektering av lågenergihus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Samfinansiering med Cerbof.
Detta projekt syftade till att bidra med kunskap hur energiprojektering kan effektiviseras vid nyproduktion av lågenergibyggnader där det övergripande målet är att stödja ett långsiktigt hållbart och lönsamt byggande. Studien har genomförts i samverkan mellan byggbransch och akademi genom fallstudier och enkätundersökningen.
Resultatet visar på behovet och nyttan av att redan i tidigt planeringsskede utreda konsekvensen av olika alternativ av exempelvis byggnadsutformning och klimatskärmens tekniska prestanda. Det spelar mindre roll vilket energiberäkningsverktyg man använder om resultatet används för att jämföra olika alternativ med varandra.

För att effektivisera projekteringen mot ett energieffektivt byggande rekommenderar projektet att:
(1) man tidigt upphandlar och involverar de viktigaste aktörerna så att man tidigt kan inkludera energiaspekter i utformning av koncept.
(2) beställaren aktivt deltar i kravformuleringen och i analys- och beslutsprocessen. Dels för att säkerställa val mot uppställda krav och behov, dels för att tillgodose de praktiska behov som uppstår i och med en integrerad och modellbaserad projekteringsprocess.
(3) man utser en energisamordnare som skall säkerställa att formulerade energikrav och mål hanteras optimalt för att guida utformningen av byggnaden mot en effektiv och låg energiförbrukning.
(4) man använder en modellbaserad projekteringsprocess för utformning, simulering och analys av konceptlösningar gentemot energirelaterade aspekter.
(5) energianalyser som görs i tidigt skede används för att jämföra olika alternativa utformningar. När detaljeringsnivån ökar bör man använda dynamiska verktyg och för att beräkna energiförbrukning och inneklimat på rumsnivå. Man bör tidigt inkludera utformning av till exempel ventilation och eventuella maskinrum då de kan ha stor inverkan på energiförbrukningen.
(6) man utför prestandaanalyser av energi och inneklimat innan man fryser design av klimatskärm och VVS så att resultatet kan guida konstruktörer och installatörer i den slutliga utformningen av systemhandlingarna.
(7) man i driftfasen utför en mer automatisk och kontinuerlig jämförelse mellan simulerad och verklig energiförbrukning för att bekräfta att byggnaden uppfyller initiala krav samt för att inhämta data och erfarenheter för vidare optimering eller andra framtida projekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektiv projektering av lågenergihus", Stefan Dehlin och Katarina Heikkilä, bägge NCC, och Thomas Olofsson, Jutta Schade, Tamas Racz och Per-Erik Eriksson, samtliga LTU (58 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare