Projekt 102 Avslutat Handledning för dimensionering av fiberbetonggolv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

På senare år har i Sverige ett ökande intresse visats för att kunna använda fiberbetong i golv. Tillämpningen är relativt omfattande i många länder, men i Sverige är användningen ännu blygsam vilket av många ansetts bero på avsaknaden av en handledning för dimensionering. I en strävan att skapa en för svenska förhållanden anpassad handledning sammankallade Åke Skarendahl AB en ad hocgrupp bestående av personer verksamma som beställare, konstruktörer, entreprenörer, utrustningstillverkare, materialleverantörer och forskare. Inom ad hocgruppen utarbetades rapporten av en arbetsgrupp bestående av Bo Westerberg och Åke Skarendahl. Finansieringen av arbetet har skett av SBUF genom medverkan av SKANSKA samt av N V Bekaert SA och Halmstads Järn verks AB.

Rapporten avser att ge handledning i hur golv på mark i fiberbetong skall dimensioneras. Huvudvikten är lagd vid dimensionering med avseende på mekanisk last, men även andra typer av funktioner beaktas. Handledningen är utformad utgående från svensk praxis inom betonggolvområdet, kombinerat med tillgänglig kunskap om hur fiberbetong fungerar. Utländska anvisningar för dimensionering av fiberbetong har också beaktats. Även om handledningens innehåll huvudsakligen är avsedd för fallet platta på mark är vissa delar av texten relevant även för pågjutnings fallet.

Handledningen är utarbetad på ett begränsat underlag och mot bakgrund av en i Sverige ännu mycket liten erfarenhet av fiberbetong i golv. Dokumentet skall därför ses som en första rekommendation, vilken i takt med att erfarenheten tilltar skall komma att revideras.

Handledningen är i möjligaste mån uppbyggd på funktionskrav i en strävan att ge samtliga rekommendationer en utformning som är oberoende av fibertyp, fiberdimensioner och fiberfabrikat. Handledningens tyngdpunkt är lagd på dimensionering avseende mekanisk last. Även krav på en rad andra av ett golvs funktioner har behandlats. För varje funktion diskuteras kravbilden samt rimliga ansatser för dimensionering och värdering.

Följande egenskaper behandlas:
Koncentrerad last
Slitstyrka (inkl damning)
Jämnhet (inkl kantresning)
Sprickfördelning/sprickvidd
Bom fri het
Reparerbarhet
Foghållfasthet
Beständighet
Ytstruktur
SIa gtålighet
Tålighet mot prägling
Störnings frihet relativt magnetiska slingor etc