Projekt 12896 Avslutat Vibrationer i samband med pål- och spontdrivning-Etapp 3 (Doktorsarbete)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Denna avhandling beskriver överföringen av vibrationer från källa till jord i samband med vibrodrivning av spont. Fokus är att öka förståelsen för överföringsprocessen och att fungera som en plattform för framtida utveckling av en tillförlitlig prognosmodell för uppkomna vibrationer.

Från litteraturstudien och de genomförda fältförsöken dras slutsatsen att de faktorer som är mest betydelsefulla för den uppkomna vibrationsnivån i jorden är:
- · vibrationer genererade vid källan
- · geotekniska förhållanden
- · avståndet från källan

I vibrationer generade vid källan ingår överföring av vibrationer från spont till jord. Fältförsöken och den numeriska modelleringen visade att överföringen av vibrationer från spont till jord kontrolleras till största delen av den störda zonen i jorden närmast sponten. I denna zon är skjuvtöjningarna mycket höga samtidigt som glidning och tappad kontakt leder till mycket försämrad överföring jämfört med en ostörd jord.

Vad gäller de geotekniska förhållandena kan det ses att högre vibrationsnivåer uppstår då sponttån går igenom ett styvare jordlager, exempelvis då tån går igenom en grov fyllning, ett fast sandlager eller då tån når morän vid drivningens slut.

Avståndet från källan är naturligt en stort bidragande faktor till vibrationsnivån i och med att både geometrisk dämpning och material dämpning gör att vibrationsenergin minskar med ökande avstånd. På grund av reflektion, refraktion och interaktion mellan vågor så kan vibrationsavtagandet avstanna eller till och med leda till en koncentration av vibrationsamplituder på ett visst avstånd från källan.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Vibration transfer process during vibratory sheet pile driving - from source to soil", Fanny Deckner, KTH (50 sidor, en svensk sammanfattning och ett presentationsmaterial).

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt