Projekt 14310 Pågående Klimatpåverkan på byggarbetsplatsen från el, värme och bränslen

Projekttid

Sammanfattning

För att branschen gemensamt ska uppnå sina mål om en fossilfri bygg- och anläggningssektor behöver man få ökad kunskap om klimatutsläppen på byggarbetsplatsen. Framöver kommer det bli allt vanligare med byggprojekt som har krav på maximal klimatpåverkan. Dels på grund av lagkrav på klimatdeklaration från Boverket, dels på grund av miljöcertifieringssystem såsom Miljöbyggnad. Dessutom kommer det bli allt vanligare med klimatkrav från beställare.

Projektet avser att undersöka klimatutsläpp från el, värme och bränslen på byggarbetsplatsen i ett antal byggprojekt för att öka kunskapen kring vilka moment i byggprocessen som medför stora klimatutsläpp och vilka delar som är försumbara. Huvudfokus kommer ligga på utsläpp från bränsleanvändningen.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt