Projekt 12608 Avslutat Marksättning till följd av grundvattensänkning, Metodutveckling, modellering samt osäkerhets- och känslighetsanalys

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt har varit att utveckla en metod för riskanalys vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden i samband med undermarksbyggande. Metoden bygger på en integrerad och probabilistisk jordlager-, grundvatten- och marksättningsmodell. Genom utvecklad metod är det möjligt att visa vilken risk för sättningsskada som föreligger inom olika delar av ett område till följd av en planerad grundvattensänkning. Metoden visar också vilka parametrar i modellen som har störst betydelse för osäkerheterna i olika delar av området. Genom denna metod kan typ av undersökning eller byggnadsteknisk åtgärd och plats för dessa, planeras till där de förväntas ha störst betydelse för riskminskningen.
Utvecklingsprojektet har visat att det är möjligt att samordna olika discipliner (hydrologi, geoteknik och geostatistik) i en gemensam probabilistisk beräkningsmodell, att kunna analysera och kvantifiera risker och osäkerheter, samt att presentera dem på ett tydligt och kommunicerbart visuellt sätt. Genom modellen kan hydrogeologiska och geotekniska parametrars bidrag till osäkerheter jämföras med varandra. Metodiken bygger på relativt enkla beräkningsprinciper för såväl hydrogeologi och geoteknik. I många fall kan dessa vara fullt tillräckliga om det är indatan som ger upphov till de största osäkerheterna i modellen och inte de beräkningsprinciper som används.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Riskanalys av grundvattensänkning i sättningskänsliga områden", Anders Bergström, NCC, och Jonas Sundell, COWI (sju sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare