Projekt 12937 Avslutat Lufttäthetsprovning av större byggnader i sin helhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Frågorna kring hur miljövänliga och energisnåla byggnader uppnås är mer aktuella än någonsin, varför faktorerna och metoderna som bidrar till detta ständigt kan förbättras. Energiprestandan och miljöklassningen hos byggnader påverkas av ett flertal olika delar, varibland klimatskalets lufttäthet är en viktig faktor.
Denna rapport behandlar två olika problemställningar: Valet av trycksättningsmetod vid provtryckning av en byggnads totala klimatskal vid ett och samma tillfälle, samt hur en stor byggnad utförd med utfackningsväggar kan uppnå högt ställda täthetskrav. Detta definieras i frågeställningen "Hur kan man täthetsprova en byggnad i sin helhet och fortfarande uppnå höga krav?"

Som testprojekt används objektet "Mariehällsskolan". Projektet är en skola och förskola i Bromma i nordvästra Stockholm som utgör en del av det nya bostadsområdet Annedal. Kravet på byggnadens lufttäthet är ett maximalt luftflöde av 0,3 l/ sm2 genom byggnadens klimatskal, som en del i målet att uppnå klassningen Miljöbyggnad Silver. Resultatet erhölls genom en förberedande litteraturstudie som penetrerade olika trycksättningsmetoder och beskrivningar av kritiska byggnadsdelar med avseende på lufttäthet. Efter detta gjordes en empirisk kartläggning av felkällor i byggnadens konstruktion och utförande. Zoner i byggnaden täthetsprovades och läckagesöktes och i takt med detta åtgärdades upptäckta läckage. Trycksättning skedde med hjälp av blower door-fläktar som monterades i dörröppningar.

Slutresultatet som uppnåddes för byggnaden var 0,37 l/sm2. Slutsatsen som drogs var att ett flertal läckagepunkter kunde härledas till byggnadens konstruktion, samtidigt som andra berodde på slarvigt utförande. De sistnämnda fick därför åtgärdas vid läckagesökningarna. För att uppnå höga lufttäthetskrav i en byggnad behöver hänsyn till detta tas redan i projekteringen, till exempel vid val av stomutförande, tekniska lösningar och detaljer etcetera. Produktionsmässigt behöver resurser sättas in i ett tidigt skede för att utbilda hantverkare och säkerställa handhavandet med fuktspärrar och dylikt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lufttäthetsprovning av större byggnader i sin helhet", Emelie Appelberg, MVB Öst AB (36 sidor och bilagor).


Projektansvarig
  • MVB Öst AB
Projektledare