Projekt 4036 Avslutat Rivning av betong för återanvändning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Strävan att hushålla med naturresurserna och ökande kostnader för att deponera osorterade restprodukter motiverar återvinning och återanvändning av betong. Syftet är att studera potentialen för återvinning av betong samt att utarbeta enkla produktionstekniska anvisningar för rivning och krossning av betong med tanke på återanvändning.

Med bidrag från SBUF har denna utredningsetapp genomförts av Barab AB och Kellek AB i samverkan med Stabilator AB. I referensgruppen ingår företrädare för Byggnads, Naturvårdsverket, NCC AB och Rivners AB. Fem nyligen genomförda betongrivningar studerades. I en följande etapp av projektet behandlas materialkvaliteter och föroreningar.

I rapporten ges en översikt över tillgängliga maskiner och utrustningar för rivning av armerad betong. Olika rivningsmetoders användning, kapacitet, kostnad, selektivitet och miljöbelastning presenteras.

Följande arbetsgång föreslås:
1. Rivningsplan upprättas - objektbeskrivning med redogörelse för miljöfarligt innehåll, rivningsmetodik och omhändertagande av restprodukter
2. Betong kvalitetsbestäms för att underlätta återanvändning - tryckhållfasthet, karbonatisering, klorider, tungmetaller, organiska miljöfarliga ämnen
3. Stommen rensas från fasad, tak, fönster, stomkompletteringar och installationer. Förorenad betong rivs separat
4. Vid normala betongbyggnader med konstruktioner < 500 mm väljs i första hand klippande eller tuggande utrustning
5. Storlek och kapacitet hos krossen väljs med ledning av tabell 1
6. Styckefallet anpassas till krossens öppningsmått och kapacitet, känslighet för armering samt till konstruktionsdelens tjocklek och armeringsgrad

Tabell 1. Val av kross, baserat på ekonomiska bedömningar
Objektvikt [ton] Krossanläggningsvikt [ton] Kapacitet [ton/timme]
1.000 15 - 25 50 - 100
3.000 25 - 50 100- 150
10.000 50 - 80 150 - 300