Projekt 12121 Avslutat Effektivitet i exploateringsprocessens tidiga skeden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Exploateringsprocessen är en viktig process för samhällsutvecklingen och för effektiviteten av den byggda miljön. En effektivare planprocess skulle vara karaktäriserad av en beslutsprocess som tar bredare hänsyn till de kostnader och nyttor som uppkommer av en föreslagen bebyggelse.

Avsikten med studien var att analysera de tidiga skedena i exploateringsprocessen i syfte att studera vilka parametrar i processen hos kommun och fastighetsutvecklare som leder till att exploateringsprocessen effektiviseras. Vidare var syftet att belysa faktorer som kan påverka framtida relationer mellan olika aktörer i städerna vid ombyggnadsprojekt. Studiens fokus har varit på vilka insatser som genomförts och hur projekten organiserats i de tidiga skedena i exploateringsprocessen.

Studiens målsättning har varit att analysera:
- Vilka de värdeskapande faktorerna i den tidiga exploateringsprocessen är.
- Hur olika intressenter i exploateringsprocessen definierar värdeskapande.
- Hur incitament kan skapas för fastighetsutvecklare att investera i nya projekt.

De tre delprojekten i fallstudien är Lomma Hamn i Lomma tätort, Norra Älvstranden längs Göta älvs norra strand i Göteborg och H+ som består av södra hamnen och tidigare industriområden i de södra delarna av Helsingborg.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "En ökad effektivisering av exploateringsprocessen utifrån intressenternas upplevelser", Helena Pålsson, LTH (120 sidor och en sammanfattning).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Syd, Helsingborg
Projektledare