Projekt 14113 Pågående Förundersökningsteknik för dynamiska egenskapers rumsliga variation

Projekttid

Sammanfattning

Entreprenören förväntas i högre utsträckning behöva engagera sig i delar av förundersökningarna framöver, bland annat som en följd av ändrade entreprenadformer.

Geomodeller för projektering och kalkyl, design och konstruktion i infrastrukturprojekt behöver beskriva stora volymer i undergrunden för att ge relevanta resultat. Beroende på typ av konstruktion och problemställning behöver modellerna beskriva olika (material-) parametrar och egenskaper hos marken. Dock saknas en metodik som tydligt beskriver hur dynamiska egenskaper integreras i geomodeller framtagna under infrastrukturprojekts tidiga skeden.

Dynamiska egenskaper är viktiga i samband med byggande av höghastighetsjärnväg, men även för andra typer av konstruktioner, och för dimensionering av samverkan mellan mark och byggd konstruktion. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla metodik och relevant teknik för etablering och uppdatering av geomodeller där markens dynamiska egenskaper ingår som en integrerad del. Detta ska ske genom att integrera geofysiska och geotekniska undersökningar, för att tillsammans med tillgängliga geologiska och hydrogeologiska data, bygga upp en integrerad geomodell som beskriver de dynamiska egenskaperna såväl som de statiska.

Projekts specifika syfte är att integrera bestämning av den rumsliga fördelningen för markens dynamiska egenskaper genom kombinerad användning av refraktionsseismik, ytvågsseismik och ERT. Projektet förväntas leda fram till en effektivare metodik.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare