Projekt 13163 Avslutat Byggande för framtida ändrat klimat – fokus fuktsäkerhet. Steg 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De scenarier som finns idag om Sveriges framtida klimat kommer att innebära ökade risker för fuktskador i våra byggnader om vi inte anpassar våra byggnader (nya och befintliga) för dessa förändringar. Speciellt viktigt är det att beakta riskerna med framtida klimat i samband med nyproduktion samt vid ombyggnad, för att undvika framtida dyra kompletteringar och ombyggnader.
Inom detta projekt presenteras några exempel på anpassningar som finns tillgängliga idag och som kan ge en inblick i de möjligheter vi har i bygg- och fastighetssektorn att agera och anpassa bebyggelsen. Det finns även en betydande potential för innovationer och ytterligare utveckling av hur byggnader kan anpassas och projektet lyfter några områden där detta sannolikt kan behövas.
Anpassningarna som behandlas i denna förstudie har grupperats inom områdena översvämning, ökad temperatur och luftfuktighet samt ökad förekomst av kraftiga regn. Slutsatsen är att byggsektorn kommit olika långt inom de tre anpassningsområden vi beaktat inom ramen för denna förstudie, och att det inom samtliga områden finns en potential till ytterligare insatser för anpassning.
1. Inom översvämning, som också är det område som är mest uppenbart och där tydliga händelser visa på behov av anpassning, finns många gånger en medvetenhet om problemet och det finns också exempel på tekniska anpassningar som kan vidtas. Det är dock oklart om dessa möjligheter omsätts i praktiken i tillräcklig utsträckning. Sannolikt finns här också en potential för ytterligare utveckling av lösningar för att öka byggnaders fuktsäkerhet.
2. Inom temperatur och luftfuktighet ser vi att byggsektorn redan idag har utmaningar med att bygga fuktsäkra konstruktioner och det finns redan problemområden som sektorn arbetar med att lösa såsom exempelvis kalla vindar, uteluftventilerade grunder och byggdelar där det läckt in eller byggts in fukt. Med en ökad temperatur blir förutsättningarna ännu mer gynnsamma för utveckling av mikrobiell tillväxt. Om byggnaden dessutom i delar eller i hela byggnaden kyls kommer även den relativa fuktigheten att öka i dessa kylda delar vilket även det är gynnsamt för mikrobiell tillväxt. För att byggnaderna skall kunna vara fuktsäkra i en framtid med hänsyn till luftfuktighet och temperatur är det viktigt att byggsektorn har klimatdata för scenarier som man kan fuktsäkerhetsprojektera byggnader för. Dessa klimatdata har man inte tillgång till idag i de simuleringsprogram som används på marknaden.
3. Inom anpassningsåtgärder för kraftiga regn och slagregn har branschen redan idag ett behov av att bygga kunskap kring dimensionering och utförande på plats för att minska risken för vatteninträngning. Det behövs en systemsyn på klimatskalets alla ingående delar. Redan idag finns det förbättringspotential inom området då det förekommer exempel på problem med inträngande vatten i samband med kraftiga regn, och än tydligare i kombination med kraftig vind. Ofta är exemplen orsakade av otätheter vid anslutningar, skarvar och genomföringar i klimatskalet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet", Eva Sikander och Kaisa Svennberg, bägge RISE Samhällsbyggnad (55 sidor).

Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare