Projekt 3143 Avslutat Grus från morän

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Grov morän används i dag som vägmaterial, framför allt till skogsbilvägar. Den är lättsorterad eftersom halten av finjord är låg, medan den höga halten av sten och krossbara block ger högt utbyte vid tillverkning. Blandkornig och finkornig morän är vanlig men används normalt inte i vägprojekt.

Syftet har varit att utveckla en utrustning som kan avskilja finjorden i blandkorniga och även finkorniga moräner utan att det uppträder problem med igensättning. Vidare skulle ekonomiska aspekter på val av moränmaterial analyseras samt inventeringsrutiner.

Ansvarig för att ta fram utrustning och bearbetning av moränerna har varit Åke Nyström, Åke Nyström & Co Entreprenad. Projektet, som i övrigt har genomförts vid Nämnden för skoglig fjärranalys, har stötts av SBUF, NUTEK, Vägverket, Sandvik Skog och Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län.

Projektet har utförts i tre steg:
1. Två områden med olika förutsättningar för grov, blandkornig och finkornig morän identifierades med hjälp av karta och flygbilder. Sex lämpliga moräntäkter valdes: fyra runt Lenåsberget söder om Ockelbo, vid Iggesund och vid Enånger söder om Hudiksvall.
2. Sorteringsutrustning utvecklades: dubbel trumma med längsgående stavgaller, 10 mm stavar och spaltmellanrum 8 mm.
3. Produktionsbearbetning skedde vid täkterna. Siktanalyser och hydrometeranalyser av sammansättning har utförts i laboratorium, liksom provning av betong med moränballast. Petrografiska undersökningar utfördes i fält.

Stereotolkade flygbilder gör det möjligt att översiktligt inventera ett områdes intressanta moräntillgångar. Lämpliga täkter kan sedan undersökas direkt.

Produktionsbearbetningen visar att godkända material för skogsbilvägar går att framställa från samtliga provade granitmoräner. Kostnaderna är starkt beroende av produktionshastigheten. En grov morän som är fördelaktig att bearbeta kan ha en tillverkningskostnad på 25-30 krim3, en blandkornig morän ca 40-60 kr/m3 och en finkornig kan gå på betydligt över 60 krim3.

Kapaciteten avgör således tillverkningspriset för grusmaterial. Kapaciteten kan höjas genom att:
- låta utrustningen gå i skift
- höja dess produktionshastighet
- konstruera siktkomponenter som avskiljer material vid 2 mm och under (i detta
projekt var gränsen 6 mm)
- använda kross för större block och helst krossa utan finjordsprodukt.