Projekt 12272 Avslutat Energieffektiva byggbodar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Energianvändning i byggbodar och på byggarbetsplatser är ett område som hittills varit lågt prioriterat. Emellertid börjar insikten komma om att det även inom detta område finns avsevärda möjligheter att spara energi och pengar.

Detta projekt inleddes 2007 och hade som syfte att finna tekniska lösningar som bidrar till en minskad energianvändning på byggetableringar. I takt med de ökade energikraven på byggnader så riktades fokus även på de tillfälliga arbetsplatserna på byggen. Byggbodarnas uppvärmningssystem och klimatskärm granskades och kontakter togs upp med leverantörer av bodar och värmesystem. Med överslagsmässiga beräkningar kunde det konstateras att mycket energi kunde sparas, i sin tur skulle detta kunna leda till en förbättrad ekonomi, arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Luft-luftvärmepumpar, FTX-aggregat, förbättrad isolering och tätning mellan bodarna togs fram som lösningar, installationen skulle behöva kräva liten insats och värmespridningen skulle ge en förbättrad termisk komfort för brukarna.

Mätning av energiförbrukningen efter åtgärder utfördes i flera projekt och jämförelser mot nya energiberäkningar gjordes för projektet Kv Helix, ett sjukhusbygge. Cirka 47 kWh/m2,år eller drygt 73000 kWh/år för projektet var den beräknade energibesparingen, vilket mer än halverar energianvändningen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energieffektiva byggbodar", Mikael Kläth, NCC Building Sverige (31 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare
Relaterade projekt