Projekt 4046 Avslutat Elementmontering - arbetsmiljöhandbok

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

En växande andel av alla nyproducerade byggnadsstommar utgörs av stål- och betongelement. De vanligaste olycksfallen vid elementmontering är knutna till materialhanteringen, men risken för mycket allvarliga fallolyckor är fortfarande aktuell att förebygga (jämför SBUF informerar 94:08). Syftet har varit att ta fram en handbok med metoder och utrustning för att åstadkomma bra arbetsmiljö vid stål- och betongelementmontering.

Med bidrag från SBUF har en arbetsgrupp där EGAB Montage, Elementmontageföreningen, Skanska Stålteknik, Strängbetong och Stålbyggnadsinstitutet ingått, genomfört projektet med Per-Olof Axelsson, SUFAB som utredare.

Handboken, som innehåller rekommendationer, samt exempel på metoder och produkter, är indelad i nio kapitel:
1. Styrande dokument
2. Organisation
3. Planering
4. Etablering
5. Montering
6. Lyftning
7. Första hjälpen
8. Sakregister
9. Signalschema.

Ett stort antal skisser och foton ingår i handboken.