Projekt 12127 Avslutat Lågtempererad Varmasfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Klimatdebatten samt krav på sänkta utsläpp av växthusgaser har tillsammans med prisökningar på bränsle medfört en utveckling av tillsatsprodukter för att möjliggöra en temperatursänkning vid tillverkning av varmblandad asfalt.

På marknaden finns ett antal ytaktiva produkter som ger bättre smörjning vid blandningsprocessen. Detta medför att tillverkningstemperaturen kan sänkas med upp till 30°C. Den lägre tillverkningstemperaturen innebär reducerad åldring av bindemedel och ger tillsammans med ett vidhäftningsfrämjande ämne en beständig beläggning. Sänkt temperatur på upp till 30°C ger reducerad energiåtgång med upp till 20 % vilket medför ekonomiska besparingar samt minskade utsläpp av växthusgaser och PAH. Lägre utläggningstemperatur ger även en bättre arbetsmiljö för yrkesarbetarna.

Syftet med projektet var att i en jämförande studie undersöka packningsbarhet i varmtillverkad asfaltmassa och den temperatursänkning vid tillverkning och utläggning som möjliggörs vid tillsats av dessa ytaktiva tillsatsmedel. Man undersökte hur mycket det är möjligt att sänka temperaturen samt gjorde en uppskattning av sänkt energiförbrukning. Även produktionstekniska aspekter skall beaktades.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lågtempererad varmasfalt (LTA)", Cathrine Johansson och Tord Lindahl, bägge Peab (24 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare