Projekt 11928 Avslutat Förbättrad kostnadsstyrning vid undermarksprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Det pågår en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen i Sverige som kommer att fortsätta i minst tio år. En stor del sker i form av tunnlar vilket innebär att anläggningsbranschen, och bergbranschen i synnerhet, står inför stora utmaningar. Erfarenheterna visar att många tunnelprojekt inte färdigställs enligt tidplan eller ursprunglig budget. Tunnelprojekt karaktäriseras av stora osäkerheter både med avseende på bergets egenskaper och bygg- och planeringsprocessen, vilket bidrar till avvikelser från planerat projektresultat.
Syftet med projektet var att skapa en tillförlitlig metodik för att identifiera, hantera och analysera osäkerheter i stora anläggningsprojekt med fokus på undermarksbyggande samt att därigenom skapa bättre förutsättningar för realistiska tid- och kostnadsplaner. Metodiken är även tänkt att användas som beslutsstöd genom hela byggprocessen.

Arbetet har utförts i steg:
- Inledande studie, som sammanfattade befintlig forskning inom området.
- Fältstudie, med inventering av tunnelprojekt där faktiska kostnader och tider jämfördes med de planerade i olika skeden.
- Analys, där en modell skapades för att hantera identifierade osäkerheter och deras inbördes samband. Med hjälp av denna kan säkrare prognoser upprättas och det leder sammantaget till mer realistiska kostnader och byggtider samtidigt som medvetandet om dessa osäkerheter bidrar till mer framgångsrika projekt.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Cost management for underground infrastructure projects: A case study on cost increase and its causes", Peter Lundman, LTU (119 sidor).

Projektansvarig
  • NCC/L-O Dahlström
Projektledare