Projekt 11292 Avslutat Emissioner från trämaterial inom byggindustrin: Mikrobiologisk/analytisk-kemisk analys

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LU/LTH inom forskningsprogrammet Byggnaden och Innemiljön, som syftat till att skapa förståelse för hur trämaterial som används i byggprocessen bryts ned av biologiska processer och om möjligt kvantifiera nedbrytningsprocesserna som funktion av fuktförhållanden. Samfinansiering med KK-stiftelsen.

Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Characterisation of the Microbial Community in Indoor Environments: a Chemical-Analytical Approach", Aleksandra Sebastian, Lunds Universitet, 2005.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare