Projekt 12782 Avslutat Leverantörsval och gröna innovationer i byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Syftet har varit att förstå och analysera byggentreprenörers samverkan med leverantörer och beställare i gröna byggprojekt och byggprocesser samt analysera om det finns skillnader i entreprenörernas former för samverkan med leverantörer och beställare som en följd av att man engagerar sig i gröna byggprojekt.

Ur syftet har härletts två forskningsfrågor:
1. Hur påverkar byggentreprenörers engagemang i gröna projekt deras leverantörsrelationer?
2. Hur förhåller sig gemensamt ägande av byggentreprenör och fastighetsutvecklare till mer innovativa projekt?

Med gröna projekt och gröna processer avses sådana som branschkunniga anser ha en högre grad av ekologisk hållbarhet än vad som är typiskt för konventionella projekt och processer.
”Grön” uppfattas alltså som ett relativt begrepp vars innebörd troligtvis förändras med tiden.
”Grönt byggande” är ett tvetydigt begrepp, som kan avse antingen ”gröna byggprocesser” eller ”gröna byggnader” som slutprodukter. Det är inte självklart att gröna byggprocesser leder till gröna byggnader, och man kan tänka sig gröna byggnader som har haft en byggprocess som inte utan vidare kan betraktas som grön.

I fråga om leverantörer omfattar studierna endast fysiska leveranser av varor och komponenter.
Skälet till att inte studera samverkan med underentreprenörer och andra tjänsteproducenter är i första hand att potentialen för viktig kunskapsöverföring antagits vara större för relationen till vissa leverantörer av fysiska produkter.

Rent empiriskt avser studierna främst stora byggentreprenörer, även om resultaten bör kunna vara av bredare intresse i entreprenörledet och bland leverantörer med inriktning på produkter för grönt byggande.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Contractors in Green Construction, Relationsships to Suppliers and Developers", Shahin Mokhlesian, Chalmers (50 sidor, 5 vetenskapliga artiklar och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare