Projekt 12126 Avslutat Utvärdering av högpresterande bitumen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den ökande trafikmängden på Sveriges vägnät har inneburit att asfaltbeläggningarna slits ut snabbare. Som ett led i att bromsa upp denna utveckling utförs försök med att prova högpresterande bitumen i slitlagerbeläggningar.

Provsträckor med olika asfaltbeläggningar har utförts på objektet E18 Järva Krog- Bergshamra i K2-körfälten i båda riktningarna. Entreprenör var Skanska och beställare Vägverket Region Stockholm. Objektet är ca 1500 meter i vardera riktning och trafikmängden i en riktning är ca 40 000 fordon per dag.

Slitlagerbeläggningen var av typ ABS16 med KKv<7. På den ena provsträckan användes det normala bituminet 70/100. På de övriga två provsträckorna användes dels ett polymermodifierat bitumen benämnd 50-100/75 och dels ett gummimodifierat bitumen där ca 20% gummigranulat blandats in i ett normalt bitumen 70/100.

Syftet med provsträckorna var att undersöka om merkostnaderna för de olika högpresterande bitumen betalar sig i form av långsammare spårdjupsutveckling på vägytan. De olika asfalttyperna jämfördes mot varandra med funktionella provningsmetoder på lab. Årskostnadsanalyser togs fram för de olika utförda beläggningarna.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utvärdering av högpresterande bitumen. Teknisk och ekonomisk jämförelse av olika asfaltbeläggningar på provsträckor E18 Järva Krog - Bergshamra", Kenneth Olsson, Skanska (46 sidor).


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare